www.selva.cat/benestar
logo de l'OJS
 
notes de premsa

noticiaMemòria 2011

 
Entitats Selvatanes relacionades amb temes de Benestar
 

Serveis Socials d'Atenció Primària
    Definició del servei
    EBASPEBASP de la Comarca
Serveis Socials especialitzats
    Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Serveis d'Atenció Domiciliària
    Servei d'Ajut a Domicili
    Servei de Teleassistència
    Servei de Transport Adaptat
Programes comunitaris
 

 

Consell Consultiu de la Gent Gran
Pla d'Acció de Dones de la Selva
AssesorPla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

Altres programes

 

  Ajuda al malalt de càncer
Àgora: espai de reflexió

Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA)

Serveis Socials especialitzats
Equip interdisciplinar de professionals dedicat a l’atenció d’infants i adolescents en situació d’alt risc social i les seves famílies, a la comarca.

Què és el risc social?

El risc social es defineix mitjançant indicadors, factors de risc establerts en:

 • En el Decret 2/97 de 7 de gener de 1997

Es considera que hi ha factors d’alt risc socials, de desemparament per concórrer indicis en els supòsits següents, per part dels pares, tutors o guardadors:

 • El menor ha estat abandonat per part de les persones a les quals per llei correspon exercir les funcions de guarda.
 • S’ha produït negligència en el compliment de les obligacions alimentàries, d’higiene, salut o educatives del menor.
 • Els pares, tutors o guardadors o les persones que convisquin o estiguin relacionades directament amb el menor que pateix una malaltia mental que respercuteix negativament sobre ell.
 • Els pares, tutors o guardadors o les persones que convisquin o estiguin relacionades directament amb el menor són drogodependents i això reperecuteix negativament sobre ell.
 • S’han subministrat al menor substàncies psicotròpiques sense causa mèdica justificades o de qualsevol altre substància tòxica.
 • S’ha inflingit al menor maltractaments físics o psíquiscs, abusos sexuals, explotació o altres de naturalesa anàloga.
 • No hi ha vincles afectius o aquests tenen moltes mancances, per incompliments dels deures de protecció establerts per la llei per a la guarda dels menors per part dels pares, tutors o guardadors.
 • S’indueix el menor a la mendicitat, a la delinqüència o la prostitució.
 • Es dona desatenció o imprudència que atempta contra la integritat física o psíquica del menor.
 • Es dona una desescolarització reiterada o continuada.
 • S’ aprecien objectivament altres factors de risc que impossibiliten el desenvolupament integral del menor.

Tots els ciutadans tenen obligació de comunicar situacions de risc que afectin a menors.

Els maltractaments d’infants i adolescents
En general, els maltractaments s’identifiquen fàcilment, sobretot aquells que són evidents. Tanmateix, moltes vegades resulta encara difícil identificar tipus de maltractament que fins fa poc formaven part de conductes tolerades socialment.

Què són?

Els maltractaments d’infants i adolescents es produieixen quan qualsevol persona, institució o la mateixa societat, per acció, omissió o tracte negligent, no accidental:

 1. Priva a l’infant o l’adolescent dels seus drets i del seu benestar.
 2. Amenaça o interfereix el seu desenvolupament físic, psíquic i social.

Tipus de maltractament

 1. Maltractament físic
 2. Maltractament psíquic o emocional
 3. Negligència o abandonament
 4. Abús /sotmetiment sexual
 5. Explotació sexual
 6. Explotació laboral o inducció a la mendicitat
 7. Corrupció
 8. Sotmetiment a drogues o fàrmacs
 9. Maltractament prenatal
 10. Maltractament institucional

Què cal fer?

Si teniu coneixement o sospiteu de possibles situacions de maltractament, poseu-vos en contacte amb els serveis socials d’atenció primària de cada districte, municipi o comarca o denuncieu el cas a la Policia Local o Mossos d’Esquadra.

Així mateix us podeu posar en contacte amb les instàncies següents:

 • Telèfon atenció a la infància......... ........... 900 300 777
 • Servei Territorial d’Atenció a la Infància i Adolescència ................ 972 48 60 60

Dates a destacar:
 • 15 de maig Dia Internacional de les Famílies
 • 12 de junyDia Mundial contra el Treball Infantil
 • 20 de novembre Dia Universal de l’infant, nen o nena
 • 4 de juny Dia Mundial dels infants inocents víctimes de les agressions
Declaració dels drets dels Infants
 • Dret a la igualtat, sense distinció de raça, religió o nacionalitat.
 • Dret a una protecció especial de cara al propi creixement físic, mental i social.
 • Dret a un nom i a una nacionalitat
 • Dret a una alimentació, habitatge i atenció mèdica adequats.
 • Dret a una educació i atenció especials per als infants físicament o mentalment disminuïts.
 • Dret a la comprensió i afecte per part dels famílies i de la societat.
 • Dret a l’educació gratuita i a gaudir del joc.
 • Dret a l’atenció i ajuda preferents en cas de perill.
 • Dret a la protecció contra l’abandonament i l’explotació del treball.
 • Dret a rebre una educació que fomenti la solidaritat, l’amistat i la justícia entre tothom