Amb aquest canvi de normativa els cursos de Monitors/es de lleure educatiu i Directors/es s’han adaptat a la normativa estatal sobre lesCertificacions i Qualificacions Professionals, per tal de donar la rellevància, qualitat i oficialitat que la tasca de l’educació en el lleure requereix.
 
Els principals canvis que suposa l’entrada en vigor de l’Ordre BSF/196/2013, del 2 d’agostsón els que segueixen:
 
Hores totals: en el cas del curs de monitors/es amb la nova normativa augmenta en 50 hores la part teòrica i 10 hores en quant a la part pràctica, la part teòrica es possible fer-la online. En el cas del curs de directors/es, s’augmenta en 120 hores la part teòrica, sent possibles de fer online el 33% del total del curs. I s’ha disminuït 40 hores en la part pràctica.
 
Estructuració del cursos: Amb la nova normativa l’organització del curs es modifica, ja que es divideix en mòduls i la forma d’organitzar el calendari també, compartint ambdós cursos el mòdul 2 i 3 de la part teòrica.
 
Avaluació del curs: fins ara els cursos s’avaluaven segons tres criteris, principalment (assistència a les classes, idoneïtat i assimilació dels continguts). Actualment es manté el format però s’afegeix l’avaluació modular, és a dir, després de finalitzar cada mòdul cal avaluar que s’han assumit els conceptes i que l’alumne està adquirint les competències correctament.
 
Els continguts del curs: s’actualitzen segons les necessitats actuals de la societat. S’introdueixen temes com l’aprenentatge servei, la planificació per competències, l’avaluació per competències, la competència digital ,... sent continguts necessaris per a crear nous perfils dels monitors de la nova societat.
 
L’Ordre BSF/196/2013, del 2 d’agostentra en vigor avui 1 d’octubre de 2013 tal i com s’estableix en la Disposició final única i deroga l’anterior Ordre de 3 de juliol de 1995, i deixa sense efectes la Resolució de 3 de juliol de 1995.

Finalment en les Disposicions transitòries s’estableix que els diplomes obtinguts amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Ordre s’equiparen de manera automàtica a les titulacions regulades per la nova normativa, i els alumnes que han iniciat un curs de monitors/es o directors/es abans de l’entrada en vigor de l’Ordre de 2 d’agost, disposaran d’un termini de fins el 30 de juny de 2015 per finalitzar-lo. 

Podeu consultar els cursos de lleure programats a la nostra zona clicant aquí.

Font: Xarxanet

COMPARTIR