Es tracta de sistema de sanejament que depura les aigües residuals del municipi d’Hostalric.
Es troba situada a la zona del Bessó, prop de la confluència de la riera d’Arbúcies amb la Tordera, al Sud Oest del nucli urbà (Coordenades UTM, x=469174, y=4620502).
Ocupa una superfície aproximada de 6.000 m2.
És una depuradora de tipus biològic per aeració perllongada.

DADES GENERALS

Administració actuant: Consell Comarcal de la Selva

Empresa explotadora: SOCAMEX,S.A.

Any de posada en marxa: 1.997

Població sanejada (hab): 3.773

Punt d’abocament: Riera d’Arbúcies

Conca: TORDERA

Km col·lectors: 3,4

Nombre de bombaments: 3

DADES DE DISSENY

Cabal de disseny (m3/dia): 1.025

Població equ. disseny (hab): 6.492

DBO5 de disseny (mg/l): 380

DQO de disseny (mg/l):-

MES disseny (mg/l): 444

N disseny (mg/l): -

P disseny (mg/l): -

Potència instal·lada (Kw): -

Potència contractada (Kw): -