Aquesta activitat es pot dur a terme en dos períodes diferents:

-Dins la SETMANA COMARCAL DEL MEDI AMBIENT, en la que la visita al parc està complementada amb altres activitats.

-Altres dates de març a maig.

Nivell educatiu:

Cicle mitjà, Cicle superior, ESO.

Descripció de l’activitat:

Visió global de la generació de residus municipals i la seva gestió a través de la visita a les instal•lacions de l’antic abocador clausurat, la planta de compostatge i la deixalleria comarcal.
Les explicacions i els conceptes introduïts a les visites es complementen dins de l’aula mediambiental amb el vídeo del Parc Mediambiental i amb la realització d’una activitat ambiental adaptada a cada grup d’edat.


Restauració de l’antic abocador clausurat.
L’objectiu de la visita és que, a partir de visitar l’abocador clausurat, l’alumnat pugui veure la conseqüència directa de la generació de residus i la importància que pot tenir gestionar-los correctament.
S’expliquen aspectes tècnics i ambientals de l’abocador, els seus orígens i els residus gestionats durant el seu funcionament.
Veient la magnitud de l’abocador i la curta durada de la seva vida útil, s’aprofita perquè l’alumnat es faci una idea real de la quantitat de residus que generem i al mateix temps es conscienciï de la importància que té reciclar.
Tot explicant el tancament i la posterior restauració, s’introdueixen els aspectes botànics i paisatgístics que es varen tenir en compte, i l’alumnat pot conèixer de primera mà la vegetació autòctona del nostre entorn.


Planta de compostatge.
L’objectiu de la visita és conèixer quin és el tractament i destí de les deixalles orgàniques recollides a la comarca.
S’explica què és el compost i quin és el procés de transformació que pateixen les restes orgàniques des del seu origen fins al final.
A través de l’observació directa del procés, l’alumnat s’adona de la gran quantitat de restes orgàniques que es generen i de la importància de no barrejar tots els residus i de dipositar-los de forma segregada, al contenidor beix i marró.

 

Deixalleria comarcal i instal•lacions de l’empresa comarcal de recollida de residus.
L’objectiu de la visita és conèixer la instal•lació i els residus que es poden portar a la deixalleria, així com transmetre la importància de l’ordre i l’endreça que cal tenir en una deixalleria per poder fer possible el procés de reciclatge.
En el transcurs de la visita s’introdueixen conceptes ambientals, així com els clars avantatges mediambientals que suposa el reciclatge i, fins i tot, el valor afegit que té la reutilització de tot allò que encara serveix.

Temps de durada de l’activitat:

3 hores al llarg del matí.

Consideracions per al centre educatiu:

Cost del desplaçament parcialment subvencionat pel Consell Comarcal. El Consell Comarcal de la Selva es fa càrrec del deplaçament, fins a esgotar la partida pressupostària.
Cal portar calçat adequat per caminar per l’exterior.
Nombre màxim d'alumnes per centre: 50 alumnes o 2 grups per classe

 

Reservar l'activitat