orquestraConsell Comarcal de la Selva

La fundació

La fundació OJS és una entitat independent amb un clar suport de les institucions - públiques i privades - i de l'estrat musical i pedagògic de la comarca de la Selva:

Òrgan de Govern

El Patronat de la Fundació OJS és l'òrgan de govern i qui ostenta la màxima representació. És l'encarregat d'aprovar els plantejaments pedagògics, econòmics i artístics i de nomenar els responsables de la direcció tècnica i artística.

Presidència

La presidència de la Fundació OJS correspon al president del Consell Comarcal de la Selva o a qui delegui.