L’energia eòlica

Quan es parla d’energia eòlica es fa referència a aquelles tecnologies en què s’aprofita l’energia cinètica del vent per convertir-la en energia mecànica que, alhora, pot produir energia elèctrica. Les màquines eòliques tenen un element mòbil de captació de l’energia cinètica del vent (rotor), que s’acobla a un eix i a un generador, o una bomba, depenent de l’aplicació que se’n faci del vent: bombament d’aigua (aerobombes) o producció elèctrica (aerogeneradors). Els avantatges de l’aprofitament energètic eòlic són diversos:

- Molt competitiva degut a la bona tecnologia de les màquines i a les condicions de venda de l’energia a les companyies elèctriques.

- Tot i el seu impacte visual, els impactes ambientals causats són relativament poc importants ja que no produeixen emissions de gasos a l’atmosfera.

- Transformació en electricitat o en esforç mecànic, augmentant les possibilitats d’aplicació.

Els aerogeneradors poden estar connectats a la xarxa elèctrica de distribució general, permetent obtenir un aprofitament energètic elevat, o no estar connectats a xarxa, cobrint aplicacions de petita potència.

Actualment, la principal aplicació de l’energia eòlica és la generació d’energia elèctrica en centrals eòliques de mitjana o elevada potència anomenades parcs eòlics. Aquestes són instal·lacions que comprenen diversos aerogeneradors i infraestructures de control i connexió a la xarxa de distribució elèctrica que han ajudat clarament a l’augment de la participació de les energies renovables en la generació elèctrica del país.

A finals de 2010 l’energia eòlica a Espanya era de 20.700 MW, potència només superada pels Estats Units, Alemanya i la Xina.

Un aerogenerador de 1,8 MW en un bon emplaçament produeix més de 4,7 milions d’unitats d’electricitat cada any. Això és suficient per satisfer les necessitats de més de 1.500 llars, o per fer anar un ordinador durant 1.620 anys.

Powered by WordPress | Designed by: theme for wordpress | Thanks to Tim McGraw Tour, Körkortsteori and Wicked Fort Lauderdale