L’energia hidràulica

Per definició, l’energia hidràulica és aquella que s’obté a partir de moviments de masses d’aigua. En aquest apartat descobrireu les diferents maneres existents d’aprofitar l’energia que es pot despendre d’aquests moviments de masses d’aigua. 

 

A) ENERGIA HIDRÀULICA I MINIHIDRÀULICA

La hidràulica convencional, la més coneguda, és la que prové de l’aprofitament de l’aigua d’un curs fluvial que és conduïda artificialment cap a una central hidroelèctrica, podent aprofitar el potencial de caiguda d’un massa d’aigua per convertir-la en energia elèctrica utilitzant turbines acoblades a alternadors. Aquest tipus de generació d’electricitat va ser una de les primeres formes que es van utilitzar per produir-la a gran escala.

Quan la captació del cabal d’aigua d’un riu es fa sense un embassament previ d’aigua, aleshores parlem de minihidràuliques (potència <400kW). Per tal de generar menors impactes sobre el medi, els avantatges de l’energia minihidràulica es poden resumir en: 

- Menor impacte ambiental (sense inundacions de planes, ni grans obres civils,…).

- No requereixen tallar el curs normal del riu.

- Generen una potència adequada per petites xarxes de consumidors d’electricitat.

- Es tracta d’una tecnologia molt madura.

Es distingeixen entre les centrals de regulació, que destaquen per la capacitat d’emmagatzemar grans quantitats d’aigua que poden ser turbinades en el moment en que es requereixi. Així la regulació d’aquestes centrals pot ser diària, multiestacional o fins i tot plurianual. En general aquesta capacitat de regulació s’utilitza per a proporcionar energia durant les hores punta de consum. Aquest tipus d’instal·lacions són pròpies de grans centrals hidràuliques. I, també, existeixen les centrals fluents, que consisteixen en aprofitaments hidroelèctrics que capten una part del cabal circulant pel riu, el condueixen cap a la central per a ser turbinat i posteriorment, aquest cabal es retorna al riu. Aquestes centrals es caracteritzen per tenir un salt pràcticament constant i un cabal turbinat molt variable, dependent de la hidrologia. Les minicentrals hidràuliques solen tenir períodes de regulació diaris i responen, en la gran majoria, a esquemes de centrals fluents

En les darreres dècades la minihidràulica ha gaudit del recolzament de les administracions i ha possibilitat la posada en funcionament i la rehabilitació de centrals que havien estat aturades, s’han millorat centrals en servei per assolir un funcionament òptim i s’han construït centrals noves. L’energia hidroelèctrica ha arribat, tanmateix, a la maduresa tecnològica i ha assolit la major part del seu potencial. També cal destacar l’abandó progressiu de centrals hidràuliques de molt petita potència lligades a l’electrificació de petits nuclis rurals o destinades a l’autoconsum d’empreses industrials (bàsicament tèxtils).

L’any 2009 el consum d’energia hidràulica va suposar el 1,7% del total consumit a Espanya

L’energia hidràulica és la principal font renovable present a Catalunya representant el 60%  

 

B) ENERGIA MAREOMOTRIU

Altres tipus d’energia hidràulica és la coneguda com a energia mareomotriu, que aprofita l’energia que es produeix en els ascensos i descensos de les marees, degudes a les forces gravitatòries entre la Lluna, la Terra i el Sol. El rang mitjà d’oscil·lació està entre 0,5 i 1 metre, encara que al Mediterrani és molt i molt baix. El seu aprofitament es basa en construir uns dics amb comportes que, quan puja la marea s’obren i s’omplen d’aigua, mentre que quan baixa la marea les comportes es tanquen i l’aigua acumulada va sortint lentament fent moure una turbina quan la marea baixa, generant energia en forma d’electricitat. Els avantatges són diversos:

- Són estructures silencioses.

- Tenen un baix cost en matèria primera.

- És un tipus d’aprofitament energètic disponible en qualsevol clima i època de l’any.

Actualment, però, és un sistema poc emprat perquè té diversos aspectes a solucionar, com que els costos d’inversió són alts respecte al rendiment, només és aprofitable en marees de més de 6 metres, la corrosió marina és molt important en la infraestructura, té un fort impacte visual, etc.

 

C) ENERGIA UNDOMOTRIU

D’altra banda, també existeix un altre tipus d’aprofitament hidràulic basat en les onades i que s’anomena undomotriu, és a dir, que es basa en els moviments de l’aigua del mar de les onades. Fins i tot, hi ha sistemes per aprofitar els moviments de les pròpies corrents marines.

Actualment una empresa catalana estudia l’obtenció d’energia d’onades en espigons

Powered by WordPress | Designed by: theme for wordpress | Thanks to Tim McGraw Tour, Körkortsteori and Wicked Fort Lauderdale