Xarxa de Serveis Integrals per a l'OcupacióConsell Comarcal de la Selva

Recursos laborals

Les ETT

Les Empreses de Treball Temporal (ETT's) són empreses que contracten persones treballadores per a cedir-les a altres empreses de manera temporal (empreses usuàries o clients). Aquesta operació li surt molt més cara a l'empresa que si contractés directament, però per contra no s'ha de preocupar de cap tipus de paperassa.

QUIN TIPUS DE CONTRACTES PODEN FER?

La llei marca 4 tipus de contractes:

COM CONTRACTA PERSONAL UNA ETT? 

La contractació entre l’ETT i la persona treballadora (A) per a prestar serveis en empreses usuàries podrà concertar-se per durada determinada i sempre per escrit.

Entre l'ETT i l'empresa usuària s'estableix una relació de serveis i es realitza un contracte de posada a disposició (B).

Els dos contractes (A i B) coincideixen en la seva durada.

El contracte és amb l'ETT, però es treballa per a l'empresa usuària (la facultat disciplinària és exercida per l'ETT, i la direcció i control de la feina per l'empresa usuària).

Totes les persones treballadores contractades per mitjà d’una ETT tenen com a referència el Conveni Col•lectiu d’Empreses de Treball Temporal, per tal de saber els seus drets i deures vers l’ETT. Però també han de fixar-se en el conveni d’aplicació de l’empresa usuària per tal de saber altres aspectes d’organització interna d’aquesta.

  1. La part proporcional de les pagues extraordinàries.
  2. La part proporcional de vacances no gaudides.
  3. Totes les retribucions fixes o variables vinculades a aquest lloc de treball i especificades en el Conveni d’aplicació en l’empresa usuària.
  4. La indemnització corresponent al mes treballat.

 

ES COBRA EL MATEIX QUE SI CONTRACTA DIRECTAMENT L'EMPRESA USUÀRIA?

La persona cedida per l’ETT a una empresa usuària per treballar cobra el mateix que si estigués contractada directament per aquesta. Això sí, el sou que paga l’ETT ja inclou de forma prorratejada les pagues extres, les vacances i la indemnització, amb la qual cosa a final de mes els comptes amb l’empresa queden totalment liquidats. És per això que pot semblar que s’ha cobrat més que algú que fa el mateix treball però que està contractat/ada directament per l’empresa usuària. Ara bé, al finalitzar la relació contractual cal tenir en compte que no es gaudiran de vacances ni d'indemnització. 

EN QUINS MESOS HI HA MÉS OFERTES?

Les ETT’s ofereixen treball durant tot l’any, encara que a l’estiu i al Nadal augmenten la seva activitat. Les empreses demanen perfils de tot tipus, i cada vegada més gestionen també personal qualificat: tècnics, titulats/des de cicles formatius, universitaris/àries...

QUÈ ÉS EL QUE NO POT FER UNA ETT?

QUÈ DURA UN CONTRACTE FET PER ETT?

La duració màxima serà de sis mesos quan el contracte es formalitzi per atendre a les circumstàncies del mercat o degut a una acumulació de treball. Si es signa per tal de cobrir temporalment un lloc de treball mentre es porta a terme la selecció de personal, la duració màxima serà de tres mesos.

Al finalitzar el contracte amb l’ETT, la persona treballadora té dret a tenir la documentació que li permetrà cobrar la prestació d’atur o la jubilació, en funció dels períodes cotitzats (el SOC i la Seguretat Social són els qui reconeixen el dret a aquestes prestacions)

MÉS INFORMACIÓ A

 Estatut dels treballadors

http://www.gencat.cat/treball/doc/doc_83784893_1.pdf

 Conveni ETTs

http://www.ugt.es/Ett/convenioett.htm

Aquest material ha estat redactat en col.laboració amb l'Oficina Jove de la Selva (servei de treball).

Creació d'empresesOferta publica del Consell