www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent

Riells i Viabrea

imatge transparent
En els apartats següents hi trobareu diverses informacions relatives al municipi:
imatge transparent
Més informació sobre el calendari fiscal
imatge transparent
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de l'Ajuntament de Riells i Viabrea
imatge transparent
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de Junior Park
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos d'Ordenació Riells i Viabrea
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de Can Hosta
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos del municipi de Riells i Viabrea
imatge transparent
 El Consell Comarcal de la Selva pot efectuar diverses gestions relacionades amb els tributs i altres ingressos locals, mitjançant delegació o conveni amb un ajuntament o entitat. Per exemple, la gestió tributària comprèn el manteniment de padrons fiscals, la resolució de recursos sobre les dades dels rebuts, la concessió o denegació de bonificacions i exempcions, etc. D’altra banda, la recaptació també inclou la concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments, així com la resolució de recursos sobre el procediment de cobrament que s’ha seguit. Finalment, la gestió cadastral de l’IBI Urbana permet millorar i acostar al ciutadà els serveis que fins fa poc només feia el Cadastre de Girona.
  Gestió tributària Inspecció Recaptació
voluntària
Recaptació
executiva
Gestió cadastral
Altres ingressos de dret públic        
Conservació de cementiri    
Entrada de vehicles    
Guals    
IAE    
IBI Rústica    
IBI Urbana  
IIVTNU (plusvàlua)    
IVTM    
Multes de trànsit      
Recollida d'escombraries    
Sancions per infraccions diferents a les de trànsit      
Taxa de l'1,5% sobre els ingressos bruts (inclou taxa per a empreses de telefonia mòbil)