www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes i vendes directes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta o venda directa
de 0
Subhasta d'un habitatge a Lloret de Mar
Subhasta d'un Traster a Blanes
Subhasta d'un habitatge a Blanes
res
Normes de gestió i de participació en subhastes i vendes directes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
icona normesVendes directes: presentació d’ofertes a l’oficina central

icona normesVendes directes: presentació d’ofertes per correu certificat

Venda directa del bé amb número d'expedient: 223581
Tipus de bé plaça de parking
Municipi Santa Coloma de Farners
Inscripció Inscrita al Tom 2896, Llibre 267 de Santa Coloma de Farners, Foli 25, Finca 9839. Inscrita al Tom 2885, Llibre 265 de Santa Coloma de Farners, Foli 73, Finca 9781.
Descripció 1r. LOT - “URBANA: ENTIDAD SESENTA Y CUATRO. PLAZA DE APARCAMIENTO NUMERO M-3, situada en la planta sótanos del edificio de dos cuerpos, uno con fachada a la calle San Sebastian, números trece, quince, diecisiete y diecinueve -Bloque uno- y otro a la Plaça Firal número cuatro y cinco del -Bloque dos-. Tiene una superficie útil de tres metros cincuenta decímetros cuadrados. LINDA al frente, tomando como tal la fachada general de la calle Sant Sebastià, espacio común de acceso a la zona de trastero, al fondo, aparcamiento número dos, por la derecha con caja de escalera, por la izquierda, espacio común de rodadura. Le corresponde una cuota de participación general de quince centésimas de enero por ciento.” Referència cadastral número 2246949DG7324N0064BZ 2n. LOT - “URBANA: ENTIDAD NUMERO SEIS. CUARTO TRASTERO NUMERO SEIS, situado en la planta sótanos del edificio de dos cuerpos, uno con fachada a la calle Sant Sebastia, números trece, quince, diecisiete y diecinueve -Bloque uno- y otro a la Plaça Firal, números cuatro y cinco -Bloque dos-. Tiene una superficie útil de tres metros sesenta decímetros cuadrados. LINDA al frente, tomando como tal la fachada general de la calle Sant Sebastia, con muro del edificio, al fondo, con acceso comunitario, por la derecha con trastero número cinco y por la izquierda, con trastero número siete. Le corresponde una cuota de participación general de ocho centésimas de enero por ciento.” Referència cadastral número 2246949DG7324N0006ER
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Fotografia
Data límit per presentar ofertes (esterisc) 14 de Gener del 2019
Valoració 2.965,32 euros el 1r. lot i 1.555,96 euros el 2n. lot.
Càrregues CAP
Oferta mínima 1.347,66 el 1r. lot i 777,98 euros el 2n. lot

esteriscAquesta és una data màxima, ja que el Servei de Gestió Tributària pot adjudicar la finca al final de cada mes anterior a la data indicada, segons les ofertes presentades que siguin considerades suficients, d'acord amb allò que disposa l'art. 56.11 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva