www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta
Subhasta d'un habitatge a Lloret de Mar
Subhasta d'un solar a Lloret de Mar
Subhasta d'un solar a Lloret de Mar
Subhasta d'un solar a Maçanet de la Selva
Subhasta d'un solar a Vidreres
Subhasta d'un habitatge a Santa Coloma de Farners
res
Normes de gestió i de participació en subhastes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
Venda directa del bé amb número d'expedient: 010190
Tipus de bé solar
Municipi Lloret de Mar
Inscripció Inscrita en el Tomo 3497, Libro 371 de Lloret-1, Folio 57, Finca 18292
Descripció URBANA: PEÇA DE TERRA de forma irregular, sita en terme municipal de Lloret de Mar; Polígon d'Actuació número 15 URCASA, la seva superfície és de vuit-cents set metres setze decímetres quadrats. Constitueix la parcel.la número CINQUANTA-SIS. Classificada d'us residencial. LIMITA: al Nord, amb parcel.la número cinquanta-cinc; al Sud, amb parcel.la número seixanta-ú/seixanta-dos; a l'Est, amb carrer Gènova; i a l'Oest, amb parcel.la número cinquanta-set. Referència Cadastral: 0978202DG9107N001PP No consta l’existència d’arrendaments en la finca.
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Fotografia
Data límit per presentar ofertes (esterisc) 31 de Gener del 2019
Valoració 202595,33
Càrregues 6283,61
Oferta mínima 98.155,86

esteriscAquesta és una data màxima, ja que el Servei de Gestió Tributària pot adjudicar la finca al final de cada mes anterior a la data indicada, segons les ofertes presentades que siguin considerades suficients, d'acord amb allò que disposa l'art. 56.11 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva