www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes i vendes directes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta o venda directa
de 0
Subhasta d'un habitatge a Lloret de Mar
Subhasta d'un Traster a Blanes
Subhasta d'un habitatge a Blanes
res
Normes de gestió i de participació en subhastes i vendes directes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
icona normesVendes directes: presentació d’ofertes a l’oficina central

icona normesVendes directes: presentació d’ofertes per correu certificat

Venda directa del bé amb número d'expedient: 223662
Tipus de bé solar
Municipi Anglès
Inscripció Inscrita al Tom 2965, Llibre 124 d’Anglés, Finca 5014, Foli 207.
Descripció “URBANA: PIEZA DE TIERRA en término de Anglés, hoy calle Sant Miquel número uno, de novecientos ochenta metros cuadrados de superficie, que LINDA, al Norte hoy calle Sant Miquel y Carretera N-141, y mediante carril bici de la antigua vía férrea Girona-Olot, por el Este, hoy acequia del Molí del Castell, por el Oeste, hoy finca de los señores Jaume Bosch Papell y María Parramón Hom, y al Sur, hoy acequia del Molino del Castell.” Li correspon la referència cadastral 9953414DG6495S0001YX
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Fotografia
Data límit per presentar ofertes (esterisc) 15 de Febrer del 2019
Valoració 245.131,57
Càrregues cap
Oferta mínima 122.565,79

esteriscAquesta és una data màxima, ja que el Servei de Gestió Tributària pot adjudicar la finca al final de cada mes anterior a la data indicada, segons les ofertes presentades que siguin considerades suficients, d'acord amb allò que disposa l'art. 56.11 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva