www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes i vendes directes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta o venda directa
de 0
Subhasta d'un habitatge a Lloret de Mar
Subhasta d'un Traster a Blanes
Subhasta d'un habitatge a Blanes
res
Normes de gestió i de participació en subhastes i vendes directes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
icona normesVendes directes: presentació d’ofertes a l’oficina central

icona normesVendes directes: presentació d’ofertes per correu certificat

Venda directa del bé amb número d'expedient: 184512
Tipus de bé solar
Municipi Vidreres
Inscripció Inscrita al Tom 2617, Llibre 137 de Vidreres, Finca 5679, Foli 4.
Descripció “URBANA: PORCION DE TERRENO sita en el término municipal de Vidreres, señalada como parcela número setecientos cuarenta y tres de la urbanización "La Goba", de superficie mil quinientos cuarenta y cinco metros treinta y dos decímetros cuadrados. LINDA al Norte, parcela número setecientos cuarenta y dos, por el Este, Sur y Oeste, con límite de finca. Le corresponde un coeficiente de participación en los gastos de urbanización, de tres mil novecientas noventa y siete diez milésimas por ciento.” Li correspon la referència cadastral 4475806DG8247N0001OL
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Fotografia
Data límit per presentar ofertes (esterisc) 8 d'Abril del 2019
Valoració 45.765,00
Càrregues 2.345,70
Oferta mínima 21.709,65

esteriscAquesta és una data màxima, ja que el Servei de Gestió Tributària pot adjudicar la finca al final de cada mes anterior a la data indicada, segons les ofertes presentades que siguin considerades suficients, d'acord amb allò que disposa l'art. 56.11 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva