www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes i vendes directes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta o venda directa
de 0
Subhasta d'un habitatge a Lloret de Mar
Subhasta d'un Traster a Blanes
Subhasta d'un habitatge a Blanes
res
Normes de gestió i de participació en subhastes i vendes directes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
icona normesVendes directes: presentació d’ofertes a l’oficina central

icona normesVendes directes: presentació d’ofertes per correu certificat

Venda directa del bé amb número d'expedient: 086153
Tipus de bé plaça de parking
Municipi Arbúcies
Inscripció Inscrita al Tom 3216, Llibre 179 d’Arbúcies, Finca 6237, Foli 2. Inscrita al Tom 3216, Llibre 179 d’Arbúcies, Finca 6238, Foli 5. Inscrita al Tom 3216, Llibre 179 d’Arbúcies, Finca 6239, Foli 8. Inscrita al Tom 3216, Llibre 179 d’Arbúcies, Finca 6240, Foli 11. Inscrita al Tom 3216, Llibre 179 d’Arbúcies, Finca 6241, Foli 14.
Descripció 1r. LOT: “URBANA: DEPARTAMENTO NUMERO TREINTA Y DOS. PLAZA DE APARCAMIENTO para moto número M3, sita en la planta sótanos -1 del edificio sito en Arbucies, calle Camprodón números cincuenta y dos al cincuenta y ocho, y Germana Assumpta números cuatro y seis, con entrada por la calle Germana Assumpta número cuatro. De superficie útil dos metros setenta decímetros cuadrados. LINDA, tomando como frente su acceso, por dicho frente, con pasillo común, derecha entrando con plaza de aparcamiento M2, izquierda entrando con plaza de aparcamiento número diecinueve y al fondo con muro. Coeficiente de copropiedad del total régimen de propiedad horizontal, diecisiete centésimas de entero por ciento. Coeficiente de parkings y local trastero de calle Germana Assumpta número seis, ochenta y seis centésimas de entero por ciento. Coeficiente de comunidad especial de uso de parking y trastero con entrada por calle Germana Assumpta número cuatro, cincuenta centésimas de entero por ciento. Coeficiente de parkings, locales y viviendas de calle Germana Assumpta número seis, diecinueve centésimas de entero por ciento.” Li correspon la referència cadastral 9995919DG5299N0033FF 2n. LOT: “URBANA: DEPARTAMENTO NUMERO TREINTA Y TRES. PLAZA DE APARCAMIENTO para moto número M4, sita en la planta sótanos -1 del edificio sito en Arbucies, calle Camprodón números cincuenta y dos al cincuenta y ocho, y Germana Assumpta números cuatro y seis, con entrada por la calle Germana Assumpta número cuatro. De superficie útil dos metros cinco decímetros cuadrados. LINDA, tomando como frente su acceso, por dicho frente, con pasillo común, derecha entrando con plaza de aparcamiento M5, izquierda entrando con plaza de aparcamiento número veinte y al fondo con caja de escalera. Coeficiente de copropiedad del total régimen de propiedad horizontal, trece centésimas de entero por ciento. Coeficiente de parkings y local trastero de calle Germana Assumpta número seis, sesenta y siete centésimas de entero por ciento. Coeficiente de comunidad especial de uso de parking y trastero con entrada por calle Germana Assumpta número cuatro, treinta y nueve centésimas de entero por ciento. Coeficiente de parkings, locales y viviendas de calle Germana Assumpta número seis, catorce centésimas de entero por ciento.” Li correspon la referència cadastral 9995919DG5299N0034GG 3r. LOT: “URBANA: DEPARTAMENTO NUMERO TREINTA Y CUATRO. PLAZA DE APARCAMIENTO para moto número M5, sita en la planta sótanos -1 del edificio sito en Arbucies, calle Camprodón números cincuenta y dos al cincuenta y ocho, y Germana Assumpta números cuatro y seis, con entrada por la calle Germana Assumpta número cuatro. De superficie útil dos metros cinco decímetros cuadrados. LINDA, tomando como frente su acceso, por dicho frente, con pasillo común, derecha entrando con plaza de aparcamiento M6, izquierda entrando con plaza de aparcamiento M4 y al fondo con caja de escalera. Coeficiente de copropiedad del total régimen de propiedad horizontal, trece centésimas de entero por ciento. Coeficiente de parking y local trastero de la calle Germana Assumpta número seis, sesenta y siete centésimas de entero por ciento. Coeficiente de comunidad especial de uso de parkings, locales y viviendas de calle Germana Assumpta número seis, catorce centésimas de entero por ciento. “ Li correspon la referència cadastral 9995919DG5299N0035HH 4t. LOT: “URBANA: DEPARTAMENTO NUMERO TREINTA Y CINCO. PLAZA DE APARCAMIENTO para moto número M6, sita en la planta sótanos -1 del edificio sito en Arbucies, calle Camprodón números cincuenta y dos al cincuenta y ocho, y Germana Assumpta números cuatro y seis, con entrada por la calle Germana Assumpta número cuatro. De superficie útil dos metros cinco decímetros cuadrados. LINDA, tomando como frente su acceso, por dicho frente, con pasillo común, derecha entrando con paso común a escalera, izquierda entrando con plaza de aparcamiento M5 y al fondo con caja de escalera. Coeficiente de copropiedad del total régimen de propiedad horizontal, trece centésimas de entero por ciento. Coeficiente de parkings y local trastero de calle Germana Assumpta número seis, sesenta y siete centésimas de entero por ciento. Coeficiente de comunidad especial de uso de parking y trastero con entrada por calle Germana Assumpta número cuatro, treinta y nueve centésimas de entero por ciento. Coeficiente de parkings, locales y viviendas de calle Germana Assumpta número seis, catorce centésimas de entero por ciento.” Li correspon la referència cadastral 9995919DG5299N0036JJ 5è LOT: “URBANA: DEPARTAMENTO NUMERO TREINTA Y SEIS. LOCAL para uso de trastero, sito en la planta sótano -1 del edificio sito en Arbucies, calle Camprodón números cincuenta y dos al cincuenta y ocho, y Germana Assumpta números cuatro y seis, con entrada por la calle Germana Assumpta número cuatro. De superficie útil ocho metros cincuenta y dos decímetros cuadrados. LINDA, tomando como frente su acceso, por dicho frente, vestíbulo de aseo y ascensor y con aseo, derecha entrando con plaza de aparcamiento número veintisiete, izquierda entrando con plaza de aparcamiento número veintiocho y al fondo con local trastero y rampa. Coeficiente de copropiedad del total régimen de propiedad horizontal, cincuenta y tres centésimas de entero por ciento. Coeficiente de parkings y local trastero de calle Germana Assumpta número seis, dos enteros setenta y nueve centésimas de entero por ciento. Coeficiente de comunidad especial de uso de parking y trastero con entrada por calle Germana Assumpta número cuatro, un entero sesenta y una centésimas de entero por ciento. Coeficiente de parkings, locales y viviendas de calle Germana Assumpta número seis, sesenta centésimas de entero por ciento. “ Li correspon la referència cadastral 9995919DG5299N0037KK
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Fotografia
Data límit per presentar ofertes (esterisc) 8 d'Abril del 2019
Valoració 1.496,13 euros el 1r. lot, 997,42 euros el 2n lot, 994,42 el 3r. lot, 1.194,78 el 4t. lot i 3.338,30 el 5è. lot.
Càrregues cap
Oferta mínima 1.496,13 euros el 1r. lot, 997,42 euros el 2n lot, 994,42 el 3r. lot, 1.194,78 el 4t. lot i 3.338,30

esteriscAquesta és una data màxima, ja que el Servei de Gestió Tributària pot adjudicar la finca al final de cada mes anterior a la data indicada, segons les ofertes presentades que siguin considerades suficients, d'acord amb allò que disposa l'art. 56.11 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva