www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes i vendes directes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta o venda directa
de 0
Subhasta d'un habitatge a Lloret de Mar
Subhasta d'un Traster a Blanes
Subhasta d'un habitatge a Blanes
res
Normes de gestió i de participació en subhastes i vendes directes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
icona normesVendes directes: presentació d’ofertes a l’oficina central

icona normesVendes directes: presentació d’ofertes per correu certificat

Venda directa del bé amb número d'expedient: 106305
Tipus de bé habitatge
Municipi Maçanet de la Selva
Inscripció Inscrita al Tom 3394, Llibre 221 de Maçanet de la Selva, Finca 1236, Foli 118.
Descripció “URBANA: VIVIENDA en la planta baja, puerta segunda de la casa sita en Maçanet de la Selva calle de La Fira número nueve, de cincuenta y nueve metros, veinticuatro decímetros cuadrados. Consta de entrada, comedor-estar, tres habitaciones, cocina, aseo y dos terrazas, una exterior y otra interior con lavadero. LINDA al Este, con escalera, con vivienda de la misma planta puerta segunda y con patio de luces, al Sur con finca de la Inmobiliaria Oñar SA, al Oeste, con patio que es elemento común y al Norte, con la vivienda misma planta puerta primera. Cuota de participación, cinco enteros doce centésimas por ciento.” Li correspon la referència cadastral 7754403DG7275S0002XJ.
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Fotografia
Data límit per presentar ofertes (esterisc) 9 de Maig del 2019
Valoració 60.087,52
Càrregues cap
Oferta mínima 30.043,76

esteriscAquesta és una data màxima, ja que el Servei de Gestió Tributària pot adjudicar la finca al final de cada mes anterior a la data indicada, segons les ofertes presentades que siguin considerades suficients, d'acord amb allò que disposa l'art. 56.11 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva