www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta
res
Normes de gestió i de participació en subhastes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
Venda directa del bé amb número d'expedient: 184503
Tipus de bé solar
Municipi Vidreres
Inscripció Inscrita al Tom 2417, Llibre 119 de Vidreres, Finca 4.972, Foli 116.
Descripció “URBANA: PORCION DE TERRENO, solar en la Urbanización Aiguaviva Parc, sita en el término municipal de Vidreres, de superficie setecientos cuarenta y ocho metros cuadrados, equivalentes a diecinueve mil setecientos noventa y ocho palmos sesenta y cuatro décimas de palmo también cuadrados y que constituye la parcela la parcela cincuenta y dos ZB y en su conjunto, linda al Norte, con la parcela cincuenta, al Este, con la parcela número cuarenta y siete, al Oeste, con calle de la Urbanización, y al Sur, con la parcela número cincuenta y cuatro.” Li correspon la referència cadastral 5828113DG8252N0001XU
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Fotografia
Data límit per presentar ofertes (esterisc) 6 de Juny del 2019
Valoració 48.422,64
Càrregues CAP
Oferta mínima 24.211,32

esteriscAquesta és una data màxima, ja que el Servei de Gestió Tributària pot adjudicar la finca al final de cada mes anterior a la data indicada, segons les ofertes presentades que siguin considerades suficients, d'acord amb allò que disposa l'art. 56.11 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva