www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes i vendes directes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta o venda directa
de 0
Subhasta d'un habitatge a Lloret de Mar
Subhasta d'un Traster a Blanes
Subhasta d'un habitatge a Blanes
res
Normes de gestió i de participació en subhastes i vendes directes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
icona normesVendes directes: presentació d’ofertes a l’oficina central

icona normesVendes directes: presentació d’ofertes per correu certificat

Venda directa del bé amb número d'expedient: 0122607
Tipus de bé habitatge
Municipi Blanes
Inscripció Inscrita al Tom 3336, Llibre 842 de Blanes, Finca 38973, Foli 74.
Descripció “URBANA: FINCA ESPECIAL. ENTIDAD TRES.- SALA o CUARTO DIAFANO, sito en la PLANTA SEGUNDA o PLANTA GOLFAS, PUERTA ÚNICA, del edificio que radica en la calle Giralda, número diecinueve, de Blanes. Tiene una superficie útil de cuarenta y nueve metros ochenta y cinco decímetros cuadrados, y una terraza de superficie útil veintiocho metros noventa decímetros cuadrados. LINDANTE: al frente, tomando por frente la calle de su situación, por dicho frente, mediante su terraza privativa, en su proyección vertical, con la citada calle en parte, y en parte, en su proyección vertical, con dos patios de luces a nivel de planta primera; por la derecha entrando al edificio, con la parcela número cincuenta y uno en su mayor parte y en pequeña parte en su proyección vertical, con un patio de luces; por la izquierda, en parte con la escalera común de acceso a las demás plantas del edificio, en parte en su proyección vertical, con un patio de luces a nivel de planta primera, y en parte con la parcela número cincuenta y tres; y por el fondo, en parte con un patio de luces a nivel de la planta primera, y en parte, en su proyección vertical, con la terraza privativa de la vivienda en planta primera. Coeficiente: veinte enteros setenta y tres centésimas por ciento.” Li correspon la referència cadastral 2852911DG8125S0003TT
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Fotografia
Data límit per presentar ofertes (esterisc) 18 de Juny del 2019
Valoració 23.447,70
Càrregues CAP
Oferta mínima 23.447,70

esteriscAquesta és una data màxima, ja que el Servei de Gestió Tributària pot adjudicar la finca al final de cada mes anterior a la data indicada, segons les ofertes presentades que siguin considerades suficients, d'acord amb allò que disposa l'art. 56.11 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva