www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

res
Relació de béns embargats per fer subhasta o venda directa
31 de Gener del 2019 Venda directa d'un solar a Lloret de Mar
15 de Febrer del 2019 Venda directa d'un solar a Anglès
8 de Març del 2019 Venda directa d'un habitatge a Vidreres
8 de Març del 2019 Venda directa d'un habitatge a Sant Hilari Sacalm
4 de Març del 2019 Venda directa d'un habitatge a Lloret de Mar
8 d'Abril del 2019 Venda directa d'un plaça de parking a Arbúcies
8 d'Abril del 2019 Venda directa d'un solar a Vidreres
8 d'Abril del 2019 Venda directa d'un solar a Riells i Viabrea
21 de Maig del 2019 Venda directa d'un solar a Arbúcies
21 de Maig del 2019 Venda directa d'un solar a Caldes de Malavella
9 de Maig del 2019 Venda directa d'un habitatge a Maçanet de la Selva
9 de Maig del 2019 Venda directa d'un solar a Massanes
6 de Juny del 2019 Venda directa d'un solar a Vidreres
18 de Juny del 2019 Venda directa d'un plaça de parking a Sant Hilari Sacalm
18 de Juny del 2019 Venda directa d'un habitatge a Blanes
18 de Juny del 2019 Venda directa d'un habitatge a Riudarenes
res
Normes de gestió i de participació en subhastes i vendes directes
icona normesIntroducció
icona normesSubhastes i vendes directes: requisits per poder participar
icona normesSubhastes: participació amb sobre tancat
icona normesSubhastes: participació de forma presencial
icona normesVendes directes: presentació d’ofertes a l’oficina central

icona normesVendes directes: presentació d’ofertes per correu certificat

Venda directa del bé amb número d'expedient: 160527
Tipus de bé habitatge
Municipi Riudarenes
Inscripció Inscrita al Tom 3559, Llibre 102 de Riudarenes, Finca 553, Foli 158.
Descripció “URBANA. CASA de planta baja y piso con su patio al detrás número veintiuno de la calle de San Martín de la villa de Riudarenes, que mide en junto ochenta y dos metros dos decímetros cincuenta centímetros cuadrados en junto Linda, al frente o Sur, mediante línea de cuatro metros cincuenta centímetros con dicha calle; al detrás, espalda o Norte mediante línea de cuatro metros con patio de la casa remanente; a la derecha, entrando o Este, mediante línea de diecinueve metros treinta centímetros con finca de Pedro Ruset Costa y a la izquierda , en el Oeste, mediante línea de la misma longitud, con caja número veintitrés.” Li correspon la referència cadastral 6504408DG7360S0001OQ
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Fotografia
Data límit per presentar ofertes (esterisc) 18 de Juny del 2019
Valoració 79.902,90
Càrregues CAP
Oferta mínima 39.951,45

esteriscAquesta és una data màxima, ja que el Servei de Gestió Tributària pot adjudicar la finca al final de cada mes anterior a la data indicada, segons les ofertes presentades que siguin considerades suficients, d'acord amb allò que disposa l'art. 56.11 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva