www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes i vendes directes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta o venda directa
de 0
Subhasta d'un habitatge a Lloret de Mar
Subhasta d'un Traster a Blanes
Subhasta d'un habitatge a Blanes
res
Normes de gestió i de participació en subhastes i vendes directes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
icona normesVendes directes: presentació d’ofertes a l’oficina central

icona normesVendes directes: presentació d’ofertes per correu certificat

Subhasta del bé amb número d'expedient: 184384
Publicació BOE https://subastas.boe.es
Tipus de bé solar
Municipi Vidreres
Inscripció FINCA Número 2958, inscrita al tomo 2249, Llibre 80 de Vidreres, foli 6.
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Descripció URBANA.- PORCION DE TERRENO, sito en el término municipal de Vidreres que constituye la parcela número CUATROCIENTOS TREINTA de la Urbanización "La Goba", de forma casi rectangular y superficie seiscientos un metros cuadrados, equivalentes a quince mil ochocientos ochenta y dos palmos cuadrados. LINDA al Norte, con parcela numero cuatrocientos veintinueve, por el Este, con calle de la Urbanización, al Sur, parcela número cuatrocientos veinte y al Oeste, con parcelas numero cuatrocientos veintiuno y cuatrocientos veintidós. Le corresponde un coeficiente de participación en los gastos de urbanización de mil quinientas cincuenta y dos diez milésimas por ciento. REFERÈNCIA CADASTRAL: 4276406DG8247N0001FL
Fotografia
Valoració 36.954,29
Càrregues cap
Tipus 36.954,29