www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent
Subhastes de béns embargats
imatge transparent

res
Relació de béns embargats per fer subhasta o venda directa
31 de Gener del 2019 Venda directa d'un solar a Lloret de Mar
15 de Febrer del 2019 Venda directa d'un solar a Anglès
8 de Març del 2019 Venda directa d'un habitatge a Vidreres
8 de Març del 2019 Venda directa d'un habitatge a Sant Hilari Sacalm
4 de Març del 2019 Venda directa d'un habitatge a Lloret de Mar
8 d'Abril del 2019 Venda directa d'un plaça de parking a Arbúcies
8 d'Abril del 2019 Venda directa d'un solar a Vidreres
8 d'Abril del 2019 Venda directa d'un solar a Riells i Viabrea
21 de Maig del 2019 Venda directa d'un solar a Arbúcies
21 de Maig del 2019 Venda directa d'un solar a Caldes de Malavella
9 de Maig del 2019 Venda directa d'un habitatge a Maçanet de la Selva
9 de Maig del 2019 Venda directa d'un solar a Massanes
6 de Juny del 2019 Venda directa d'un solar a Vidreres
18 de Juny del 2019 Venda directa d'un plaça de parking a Sant Hilari Sacalm
18 de Juny del 2019 Venda directa d'un habitatge a Blanes
18 de Juny del 2019 Venda directa d'un habitatge a Riudarenes
res
Normes de gestió i de participació en subhastes i vendes directes
icona normesIntroducció
icona normesSubhastes i vendes directes: requisits per poder participar
icona normesSubhastes: participació amb sobre tancat
icona normesSubhastes: participació de forma presencial
icona normesVendes directes: presentació d’ofertes a l’oficina central

icona normesVendes directes: presentació d’ofertes per correu certificat


imatge transparent
Subhastes i vendes directes: requisits per poder participar
imatge transparent
imatge transparent

Per poder participar en una subhasta o una venda directa cal complir diversos requisits:

  • Tenir capacitat d'obrar
  • No tenir cap impediment legal
  • Identificar-se amb el DNI o el passaport. Qui liciti per compte de tercers haurà de comunicar-ho en el moment de constituir el dipòsit i haurà d'acreditar la representació. En cas que no hi hagi acreditació o aquesta sigui insuficient, s'entendrà que l'oferta es realitza en nom propi.
  • Constituir el dipòsit de garantia establert per als béns pels quals es desitgi licitar, que amb caràcter general serà del 20% del tipus de licitació. Expressament es podrà fixar un percentatge inferior, el qual es farà constar en l’anunci de subhasta. Aquest dipòsit es podrà efectuar:
    • Si efectueu una oferta amb un sobre tancat, el dipòsit s’ha de lliurar per separat del sobre tancat, i es podrà fer des de l'anunci de la subhasta i fins al dia anterior a la data assenyalada per a la seva celebració, davant de qualsevol de les oficines del Servei de Gestió Tributària, o bé des de l'anunci de la subhasta i fins a una hora abans del seu començament davant de l’oficina central del Servei de Gestió Tributària.
    • Si efectueu l’oferta personalment el mateix dia de la subhasta, podeu lliurar el dipòsit des de l'anunci de la subhasta i fins al dia anterior a la data assenyalada per a la seva celebració, personalment a qualsevol de les oficines del Servei de Gestió Tributària, o bé des de l'anunci de la subhasta i fins a quinze minuts abans del seu començament, davant de l’oficina central del Servei de Gestió Tributària.
    • El dipòsit s'haurà de fer mitjançant xec bancari o taló conformat nominatiu a nom del Consell Comarcal de la Selva. L'oficina estendrà el resguard del dipòsit, el qual quedarà en poder de qui dipositi. Aquest resguard és el document que servirà d’acreditació als licitadors i els habilitarà per poder participar en la subhasta. Els interessats a participar com a licitadors a la sala han de presentar-se el dia assenyalat per a la subhasta al lloc de celebració corresponent, amb el resguard del dipòsit que els haurà lliurat l'oficina.

Advertència
Un cop adjudicat el bé, la diferència entre el dipòsit constituït i el preu d'adjudicació s'haurà d'ingressar en el mateix moment de l'adjudicació o en el termini de quinze dies. No obstant això, quan el tipus de la subhasta excedeixi de 30.000 EUR la Mesa de Subhasta podrà autoritzar que el pagament de l'esmentada diferència es faci el mateix dia en què es produeixi l'atorgament de l'escriptura, quan aquest atorgament hagi estat sol·licitat per l'adjudicatari, sense perjudici que s'exigeixi la constitució d'un dipòsit addicional. En cas d'impagament del preu de la rematada per part de l'adjudicatari, l'import del dipòsit s'aplicarà a la cancel·lació de deutes, sense perjudici de les responsabilitats de l'adjudicatari.

imatge transparent