www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent
Subhastes de béns embargats
imatge transparent

res
Relació de béns embargats per fer subhasta o venda directa
de 0
Subhasta d'un habitatge a Lloret de Mar
Subhasta d'un Traster a Blanes
Subhasta d'un habitatge a Blanes
res
Normes de gestió i de participació en subhastes i vendes directes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
icona normesVendes directes: presentació d’ofertes a l’oficina central

icona normesVendes directes: presentació d’ofertes per correu certificat


imatge transparent
Subhastes: participació amb sobre tancat
imatge transparent
imatge transparent
Què he de fer per participar en la subhasta com a licitador en sobre tancat ?

La persona interessada ha de presentar un sobre tancat (icona world,icona pdf ) amb la fotocòpia del seu DNI i la sol·licitud (icona world,icona pdf ) per licitar en sobre tancat, en què consignarà la quantitat màxima que està disposada a lliurar pel bé. Si l'oferta no coincideix exactament amb l'import d'un tram, es considerarà formulada per l'import del tram immediat inferior. En aquest sentit, l’import dels trams de licitació haurà d’adequar-se a les escales següents:

a) per a tipus de subhasta fins a 10.000€ , 100 €
b) per a tipus de subhasta de 10.000,01 € a 50.000 €, 300 €
b) per a tipus de subhasta de 50.000,01 € a 100.000 €, 500 €
c) per a tipus de subhasta superiors a 100.000,01 €, 1.000€.

En la sessió de subhasta, la Mesa licitarà en nom dels oferents en sobre tancat de la mateixa forma que ho farien els mateixos interessats, sense sobrepassar el límit màxim fixat en l’oferta. És a dir, la subhasta començarà amb el preu de sortida o tipus de licitació i, si hi ha més interessats en el bé, es continuarà oferint nous imports subjectes als trams de licitació fixats, fins que ningú ofereixi cap altra quantitat o es vegi superada l’oferta màxima que va consignar l’oferent en sobre tancat. No obstant això, si els oferents en sobre tancat estan presents a la sala, prèvia identificació, podran fer postures superiors a les del sobre tancat un cop es vegin superades per les ofertes dels licitadors presents a la sala.

En el cas que concorrin diverses ofertes en sobre tancat pel mateix bé, començarà l'admissió de postures a partir de la segona més alta d'aquelles. En el supòsit que coincideixin en la millor postura diverses ofertes en sobre tancat, es donarà preferència en l'adjudicació a la registrada en primer lloc. Si la coincidència en la millor postura es produeix entre una oferta en sobre tancat i una postura presencial a la sala, es donarà preferència a la presentada en sobre tancat.


Com i quan he de presentar una oferta en sobre tancat per participar en la subhasta?

El sobre haurà de contenir una fotocòpia del DNI i la sol·licitud per licitar (icona world,icona pdf ) en la subhasta, amb indicació de l’import de la postura màxima que oferiu i la resta de les dades corresponents que trobareu en la relació de béns embargats per fer subhasta o venda directa d’aquest web.

L’oficina de presentació registrarà el sobre i estendrà el resguard del dipòsit que es detalla en l’apartat següent, una còpia del qual quedarà en el vostre poder perquè pugueu acreditar que vau lliurar l’import dipositat, i és el document que us habilitarà per licitar.

  • S’ha de constituir un dipòsit

Aquest dipòsit, amb caràcter general, serà del 20% del tipus de licitació. Expressament es podrà fixar un percentatge inferior (10%), fet que s’advertirà a l’anunci de subhasta. El dipòsit s'haurà de fer mitjançant xec bancari o taló conformat nominatiu a nom del Consell Comarcal de la Selva, i es constituiran de forma individual per a cadascun dels béns o lots pels quals es pretengui licitar. Heu de lliurar-lo per separat del sobre tancat.

Si efectueu una oferta amb un sobre tancat, el dipòsit s’ha de lliurar per separat del sobre tancat, i es podrà fer des de l'anunci de la subhasta i fins al dia anterior a la data assenyalada per a la seva celebració, davant de qualsevol de les oficines del Servei de Gestió Tributària, o bé des de l'anunci de la subhasta i fins a una hora abans del seu començament davant de l’oficina central del Servei de Gestió Tributària.

En el supòsit que abans de la celebració de la subhasta algun licitador que hagués presentat la seva oferta en sobre tancat manifestés per escrit la voluntat de no participar en la licitació, es procedirà a la devolució del dipòsit.

L’adjudicatari del bé o lot serà qui hagi ofert la quantitat més alta, a qui es retindrà l'import del seu dipòsit, i restarà obligat a pagar la diferència entre el dipòsit constituït i el preu ofert o preu d'adjudicació en el mateix acte o dins dels 15 dies hàbils següents, pels mateixos mitjans que es va fer el dipòsit, és a dir, xec bancari o taló conformat nominatiu a nom del Consell Comarcal de la Selva. En el cas de no rematar (pagar la diferència esmentada) dins d’aquest termini, l'adjudicatari no rematant perdrà l'import del seu dipòsit, restant a més obligat a rescabalar l'Administració pels perjudicis que poguessin derivar-se de la ineficàcia de l'adjudicació.

Es procedirà a la devolució dels imports dipositats als licitadors no adjudicataris un cop finalitzada la subhasta. La materialització d'aquesta devolució s’efectuarà mitjançant un taló fet pel/per la tresorer/a.

Com puc obtenir el sobre i la sol·licitud per licitar en la subhasta en la modalitat de sobre tancat?


Podeu descarregar tant el sobre per participar en la subhasta en la modalitat d’oferta en sobre tancat, com la sol·licitud de participació, on indicareu la vostra oferta màxima.

A les oficines del Servei de Gestió Tributària també us poden imprimir aquests sobres i sol·licituds.

Resumint, què he de fer per participar en subhasta en la modalitat de sobre tancat?

  • Descarregueu la sol·licitud per participar-hi (icona world,icona pdf ).
  • Descarregueu el sobre (icona world,icona pdf ) corresponent.
  • Empleneu ambdós documents amb les dades necessàries que trobareu a la fitxa del bé que us interessa.
  • Poseu la sol·licitud amb la indicació de la vostra oferta màxima dins del sobre, junt amb la fotocòpia del vostre DNI, i tanqueu-lo.
  • Adreceu-vos a les oficines del Servei de Gestió Tributària dins dels terminis esmentats anteriorment. Presenteu el sobre amb la vostra oferta i acrediteu la constitució de l'import del dipòsit (amb caràcter general, serà el 20% del tipus de licitació, tot i que expressament es podrà fixar un percentatge inferior), mitjançant xec bancari o taló conformat nominatiu a nom del Consell Comarcal de la Selva.
imatge transparent