www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent
Subhastes de béns embargats
imatge transparent

res
Relació de béns embargats per fer subhasta o venda directa
de 0
Subhasta d'un habitatge a Lloret de Mar
Subhasta d'un Traster a Blanes
Subhasta d'un habitatge a Blanes
res
Normes de gestió i de participació en subhastes i vendes directes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
icona normesVendes directes: presentació d’ofertes a l’oficina central

icona normesVendes directes: presentació d’ofertes per correu certificat


imatge transparent

Subhastes: participació de forma presencial

imatge transparent
imatge transparent
Què he de fer per participar en la subhasta com a licitador a la sala?

Heu de constituir un dipòsit de garantia (amb caràcter general, serà el 20% del tipus de licitació, tot i que expressament es podrà fixar un percentatge inferior), que es podrà fer:

a) Des de l'anunci de la subhasta i fins al dia anterior a la data assenyalada per a la seva celebració, personalment a qualsevol de les oficines del Servei de Gestió Tributària.

b) Des de l'anunci de la subhasta i fins a quinze minuts abans del seu començament, personalment a l’oficina central del Servei de Gestió Tributària.

El dipòsit s'haurà de fer mitjançant xec bancari o taló conformat nominatiu a nom del Consell Comarcal de la Selva. Els dipòsits es constituiran de forma individual per a cadascun dels béns o lots pels quals es pretengui licitar. Les persones que licitin per compte de tercers hauran de comunicar-ho en el moment de constituir el dipòsit i hauran d'acreditar la representació. En cas que no hi hagi acreditació, o sigui insuficient, s'entendrà que l'oferta es realitza en nom propi.

L'oficina estendrà el resguard del dipòsit, el qual quedarà en el vostre poder. Aquest resguard és el document que us acreditarà com a licitador i us habilitarà per poder participar en la subhasta. Els interessats a participar com a licitadors a la sala han de presentar-se el dia assenyalat per a la subhasta al lloc de celebració corresponent, amb el resguard del dipòsit que els haurà lliurat l'oficina.


Un cop m'he identificat i he efectuat el dipòsit què he de fer?

A l'hora assenyalada per a la subhasta s'anunciaran, d'una en una, les primeres licitacions dels lots o béns pels quals hi hagi interessats, és a dir, aquells béns pels quals s'hagin constituït dipòsits. Quan s'anunciï la primera licitació del bé o lot que us interessa, la Mesa cridarà a aquelles persones que han dipositat per licitar a la sala i anunciarà si hi ha ofertes en sobre tancat per a aquell lot, començant la licitació dels béns pel preu de sortida o tipus en primera licitació, llevat del supòsit de concurrència de diverses ofertes en sobre tancat, cas en què l'admissió de postures començarà a partir del tram superior a la segona més alta d'aquelles.

Podreu licitar en la subhasta oferint imports amb subjecció als trams de licitació anunciats per al lot corresponent i que la Mesa anirà comunicant.

L’adjudicatari del bé o lot serà qui hagi ofert la quantitat més alta, a qui es retindrà l'import del seu dipòsit, i haurà de pagar la diferència entre el dipòsit constituït i el preu ofert o preu d'adjudicació en el mateix acte o, amb caràcter general, dins dels 15 dies hàbils següents, pels mateixos mitjans que es va fer el dipòsit, és a dir, xec bancari o taló conformat nominatiu a nom del Consell Comarcal de la Selva. En el cas de no rematar (pagar la diferència esmentada) dins d’aquest termini, l'adjudicatari no rematant perdrà l'import del seu dipòsit, restant a més obligat a rescabalar l'Administració pels perjudicis que poguessin derivar-se de la ineficàcia de l'adjudicació.

Es procedirà a la devolució dels imports dipositats als licitadors no adjudicataris un cop finalitzada la subhasta. La materialització d'aquesta devolució s’efectuarà mitjançant un taló fet pel/per la tresorer/a.

Què succeeix quan acaba la primera licitació?

Un cop acabada la primera licitació, la Mesa decidirà si convoca una segona licitació per a aquells béns que no hagin estat adjudicats en primera licitació per falta d’ofertes, o bé declararà obert el tràmit de venda mitjançant gestió i adjudicació directa per un termini màxim de sis mesos, i retornarà l’import dels dipòsits que s’haguessin constituït.

Si la Mesa decideix convocar una segona licitació, s’obrirà un termini de mitja hora perquè aquelles persones que haguessin constituït dipòsits en primera licitació puguin habilitar-los per a la segona licitació o bé demanin que se’ls retorni l’import dels seus dipòsits, i també perquè nous interessats a participar en segona licitació s’identifiquin davant la Mesa i constitueixin els dipòsits de garantia en relació amb el nou tipus de subasta.

Transcorregut el termini de constitució de dipòsits, s’iniciarà la licitació en segona convocatòria. El seu funcionament és com s’ha descrit abans per a la primera licitació, però variarà el tipus de licitació o preu de sortida, que serà el 75% del tipus fixat per a la primera licitació, i també poden variar els trams de licitació.

 

Què succeeix quan acaba la segona licitació?

Si en la segona licitació el deute no ha quedat cobert i queden béns sense adjudicar, la Mesa anunciarà que s’obre el tràmit de venda mitjançant gestió i adjudicació directa per un termini màxim de sis mesos. Malgrat això, la Mesa podrà acordar un termini inferior, prorrogable fins a un màxim de sis mesos en el supòsit que en el termini prèviament establert no s'hagin presentat ofertes o que les presentades, a judici de la Mesa, no compleixin els requisits econòmics suficients.

 

Resumint, què he de fer per licitar a la sala?
  • Heu de constituir un dipòsit de garantia a partir de la publicació de l'anunci de la subhasta (amb caràcter general serà el 20% del tipus de licitació, tot i que expressament es podrà fixar un percentatge inferior, fet que s’advertirà a l’anunci de subhasta), mitjançant xec bancari o taló conformat nominatiu a nom del Consell Comarcal de la Selva, i acudir personalment a qualsevol de les oficines del Servei de Gestió Tributària (fins al dia anterior a la celebració de la subhasta) o a l’oficina central del Servei de Gestió Tributària (fins a quinze minuts abans), on s’estendrà el resguard del dipòsit, que quedarà en el vostre poder.

  • Presenteu-vos al lloc, el dia i hora assenyalats per a la subhasta, amb el resguard del dipòsit i amb el DNI o passaport.

  • Quan s’iniciï la licitació del lot que us interessa, heu d'oferir els imports que considereu convenients i que anunciarà la Mesa amb subjecció als trams de licitació corresponents.

  • Si sou adjudicatari dels béns, haureu de lliurar l’import de la diferència entre el preu de l’adjudicació i l’import dipositat en el mateix acte de la subhasta o, amb caràcter general, dins dels 15 dies hàbils següents.

  • Si no sou adjudicatari, no heu de fer res. Es procedirà a la devolució del vostre dipòsit mitjançant un taló fet pel/per la tresorer/a.

imatge transparent