Ple del Consell Comarcal

Foto del ple

Les competències del Ple del consell comarcal són les que marca l'article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya:

Article 14 - El ple
14.1 El ple del consell comarcal és constituït pel president i els altres consellers comarcals.
14.2 Correspon al ple:
a) Elegir el president del consell comarcal, d'acord amb l'article 22.
b) Establir l'organització del consell comarcal.
c) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
d) Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals.
e) Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes; autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions.
f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari, d'acord amb el que estableix l'article 39.
g) Aprovar els plans comarcals.
h) Exercir la potestat expropiatòria.
i) Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern.
j) Aprovar les formes de gestió dels serveis i dels expedients per a l'exercici d'activitats econòmiques.
k) Delegar competències en els municipis.
l) Aprovar la plantilla del personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això d'acord amb les normes reguladores de la funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l'article 99.4 de la Llei de bases de règim local, i ratificar l'acomiadament del personal laboral.
m) Plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i a altres administracions públiques.
n) Exercir accions administratives i judicials.
o) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
p) Alienar el patrimoni.
q) Exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals.
14.3 Correspon també al ple:
a) Votar la moció de censura al president, d'acord amb el que estableix la legislació de règim local.
b) Nomenar i separar el gerent.
c) Aprovar el programa d'actuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l'establiment dels serveis comarcals.
14.4 Si un acord del consell comarcal afecta de manera molt especial un municipi o més, el president, per iniciativa pròpia o a proposta del ple, ha de convocar els alcaldes dels municipis afectats perquè puguin participar, amb veu però sense vot, en el debat de la sessió plenària en què sigui tractat aquell acord.

El Ple del Consell Comarcal de la Selva  es reuneix trimestralment, el 3r. dimarts dels messos de març, juny, setembre i desembre a les 17h.

El Ple del Consell Comarcal de la Selva està integrat pels consellers següents:

logo CDC

Sr. Salvador Balliu Torroella
Sr. Salvador Balliu Torroella
Sra. Carles Roca Pou
Sr. Carles Roca Pou
Sra. Maria Àngela Cuatrecasas Gomis
Sra. Maria Àngela Cuatrecasas Gomis
Sr. Albert Robert Ribot
Sr. Albert Robert Ribot
Sr. Joel Comas Basté
Sr. Joel Comas Basté
Sr. Pere Mas Gispert
Sr. Pere Mas Gispert
Sr. Antoni Guinó Bou
Sr. Antoni Guinó Bou
Sr. Juan Antonio Hervias Chirosa
Sr. Joan Antoni Hervias Chirosa
Sr. Josep Roquet Avellaneda
Sr. Josep Roquet Avellaneda
Sra. Olga Guillem Pujol
Sra. Olga Guillem Pujol
Sra, Dafne Galvany Rosell
Sra. Dafne Galvany Rosell
 

logo ERC-AM

Sr. Marc Garcia i Nadal
Sr. Marc Garcia i Nadal
Sr. Àngel Canosa i Fernández
Sr. Àngel Canosa i Fernández
Sr. Joan Pou i Lucea
Sr. Joan Pou i Lucea
Sr. Lluís Tubau i Isern
Sr. Lluís Tubau i Isern
Sra. Ester Soms i Pagespetit
Sra. Ester Soms i Pagespetit
Sra. Paula Tubert i Casals
Sra. Paula Tubert i Casals
Felipe Juan González Martín
Sr. Felipe Juan González Martín
 
 

logo IdSELVA

Sr. Francesc Josep Nadal i Alonso
Sr. Francesc Josep Nadal i Alonso
Sr. Pere Garriga i Solà
Sr. Pere Garriga i Solà
Sra. Raquel Reyner i Barraca
Sra. Raquel Reyner i Barraca
Sr. Joaquim Vivas i Vidal
Sr. Joaquim Vivas i Vidal
Sr. Martí Nogué i Selva
Sr. Martí Nogué i Selva
 

logo PSC-CP

Sr. Miquel Lupiañez Zapata
Sr. Francesc Xavier Becerra Ramírez
Sr. Cristian Fernández Madueño
Sr. Cristian Fernández Madueño

Sr.Adrià Ortiz Jurado

logo Entesa

Sr. José Antonio Rodríguez Gragera
Sr. José Antonio Rodríguez Gragera
 
 

logo CUP-CA

Sra. Sylvia Dinorah Barragan i Sacco
Sra. Sylvia D. Barragan i Sacco
 
 

logo Cs

Sr. Jordi Hernández García
Sr. Jordi Hernández García
 
 

logo PP

Sr. Salvador Tordera Pérez
Sr. Salvador Tordera Pérez
 
 

Consellers no adscrits a partits polítics

Sr. Albert Sau Picañol
Sr. Albert Sau Picañol
 
 

 

 
 

 

 

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.