www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent
Descàrrega d'impressos
imatge transparent
Podeu descarregar-vos els impressos i models següents, els quals podeu utilitzar en la vostra relació amb aquesta Administració.

Compareixença / recurs (Servei de Gestió Tributària)

Compareixença / recurs (Servei de Gestió Cadastral)

Compareixença / recurs (multes/sancions de trànsit)

Compareixença (canvi de titularitat)

Descarrega Declaració / comunicació IIVTNU

Model d’autorització per actuar en nom d’una persona física

Model d’autorització per actuar en nom d’una persona jurídica

Aval d’entitat de dipòsit (deute ajornat o fraccionat)

Aval d’entitat de dipòsit (suspensió per raó de la interposició d’un recurs)

Sol·licitud de fraccionament gratu├»t unificat (FGU)

Autoritzaci├│ domiciliaci├│ pagament de tributs SEPA

Sol.licitud d'exempció en l'impost sobre l'increment del Valor de terrenys per Dació en pagament o Excució Hipotecària Judicial o Notarial

Models sol·licitud beneficis fiscal per impost de vehicles de tracció mecanica per minusvalia:

imatge transparent