www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent

Blanes

imatge transparent
En els apartats següents hi trobareu diverses informacions relatives al municipi:
imatge transparent
Calendari fiscal de l'exercici 2018 de l'Ajuntament de Blanes
Atenció al municipi
imatge transparent
Més informació sobre el calendari fiscal
imatge transparent
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de l'Ajuntament de Blanes
imatge transparent
imatge transparent
Models de llicències d'activitat
imatge transparent
Models de llicències d'activitat
imatge transparent

descarregaGUIA de gestió de documentació relativa a activitats econòmiques subjectes a intervenció administrativa

descarregaDOC_01_ INSTÀNCIA DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBERTURA - GRUP III

descarregaDOC_02_INSTÀNCIA COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBERTURA - GRUP III

descarregaDOC_03_INSTÀNCIA COMUNIC. PRÈVIA D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACT. RECREATIVES - GRUP II

descarregaDOC_04_INSTÀNCIA COMUNICACIÓ PRÈVIA AMBIENTAL - GRUP I

descarregaDOC_05_INSTÀNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACT. RECREATIVES

descarregaDOC_06_INSTÀNCIA LLICÈNCIA AMBIENTAL

descarregaDOC_07_INSTÀNCIA MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL - GRUP III

descarregaDOC_08_INSTÀNCIA MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL - GRUP I i GRUP II

descarregaDOC_09_INSTÀNCIA MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL LLICÈNCIA AMBIENTAL I MUNICIPAL

descarregaDOC_10_INSTÀNCIA COMUNICACIÓ CANVI DE TITULAR

descarregaDOC_11_DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA DE SALUT ALIMENTÀRIA - Model 01

descarregaDOC_12_DECLARACIÓ CONJUNTA DE CANVI DE TITULARITAT D'ACTIVITATS - Model 02

descarregaDOC_13_DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TÈCNIC - Model 03

descarregaDOC_14_DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CANVI NO SUBSTANCIAL - Model 04

descarregaMODEL SOL.LICITUD INFORMACIÓ ACTIVITATS (AUTOCOPIATIU)