www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes i vendes directes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta o venda directa
de 0
Subhasta d'un solar a Caldes de Malavella
Subhasta d'un solar a Sils
Subhasta d'un local comercial a Caldes de Malavella
Subhasta d'un solar a Caldes de Malavella
Subhasta d'un habitatge a Lloret de Mar
18 de Juny del 2019 Venda directa d'un plaça de parking a Sant Hilari Sacalm
18 de Juny del 2019 Venda directa d'un habitatge a Riudarenes
res
Normes de gestió i de participació en subhastes i vendes directes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
icona normesVendes directes: presentació d’ofertes a l’oficina central

icona normesVendes directes: presentació d’ofertes per correu certificat

Venda directa del bé amb número d'expedient: 179791
Tipus de bé solar
Municipi Massanes
Inscripció Inscrita al Tom 2960, Llibre 36 de Massanes, Finca 524, Foli 94.
Descripció “URBANA: PARCELA DE TERRENO, señalada con los números DIEZ y ONCE del Polígono 23447 del Catastro, del Proyecto de Reparcelación de la Urbanización Sant Roc, sita en el término de Massanes, de superficie mil doscientos once metros, quince decímetros, cincuenta y seis centímetros cuadrados, con una edificabilidad de novecientos sesenta y ocho metros noventa y dos decímetros, cuarenta y cinco centímetros cuadrados. LINDA por su frente Sur, en línea de treinta y ocho metros veintidós centímetros, con calle/paso peatonal, a la derecha Este, en línea de treinta y ocho metros noventa y cuatro centímetros, con parcela número doce, a la izquierda Oeste, en línea de veinticinco metros doce centímetros con parcela número nueve, y al fondo Norte, en línea de treinta y seis metros diez centímetros, con Antonio Thos. Le corresponde un coeficiente en el total ámbito de un entero mil ochocientas treinta y dos diezmilésimas por ciento.” Li correspon la referència cadastral 2344710DG7224S0001QW.
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Fotografia
Data límit per presentar ofertes (esterisc) 9 de Maig del 2019
Valoració 30.036,00
Càrregues 2.996,92
Oferta mínima 13.519,54

esteriscAquesta és una data màxima, ja que el Servei de Gestió Tributària pot adjudicar la finca al final de cada mes anterior a la data indicada, segons les ofertes presentades que siguin considerades suficients, d'acord amb allò que disposa l'art. 56.11 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva