www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta
res
Normes de gestió i de participació en subhastes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
Venda directa del bé amb número d'expedient: 212820
Tipus de bé solar
Municipi Arbúcies
Inscripció Inscrita al Tom 3239, Llibre 181 d’Arbúcies, Finca 6390, Foli 223.
Descripció UNA QUARTA PART INDIVISA DE: “URBANA.- SOLAR NUMERO SIETE del polígono de Actuación número DIECISEIS del suelo urbano, situado en la calle Domenec Refart del municipio de ARBUCIES, de figura rectangular de cinco metros noventa y dos centímetros de fachada por doce metros de fondo, esto es una superficie de setenta y un metros cuatro decímetros cuadrados. LINDA por el frente Sur, en fachada a la calle Domenec Refart, por el fondo Norte, con el parque urbano de dominio público, propiedad municipal denominado Parque Mompou, por el Este, derecha entrando, con el solar número seis del mismo polígono, y por el Oeste, izquierda entrando, con parque urbano municipal denominado Frederic Mompou. A esta finca le corresponde una cuota de participación en los gastos de la urbanización, de catorce enteros cuarenta y tres centésimas de entero por ciento.” Li correspon la referència cadastral 9595325DG5299N0001EF.
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Fotografia
Data límit per presentar ofertes (esterisc) 21 de Maig del 2019
Valoració 7.504,20
Càrregues CAP
Oferta mínima 3.752,10

esteriscAquesta és una data màxima, ja que el Servei de Gestió Tributària pot adjudicar la finca al final de cada mes anterior a la data indicada, segons les ofertes presentades que siguin considerades suficients, d'acord amb allò que disposa l'art. 56.11 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva