www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes i vendes directes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta o venda directa
de 0
Subhasta d'un habitatge a Lloret de Mar
Subhasta d'un Traster a Blanes
Subhasta d'un habitatge a Blanes
res
Normes de gestió i de participació en subhastes i vendes directes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
icona normesVendes directes: presentació d’ofertes a l’oficina central

icona normesVendes directes: presentació d’ofertes per correu certificat

Subhasta del bé amb número d'expedient: 69513
Publicació BOE https://subastas.boe.es
Tipus de bé solar
Municipi Sils
Inscripció Finca número 4907, inscrita al tom 2925, llibre 132 de Sils, folio 117
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Descripció “URBANA: PIEZA DE TIERRA, bosque, sita en término de Sils, lugar de Vallcanera, parcela número TRES de la Urbanización "Vallcanera Parc" Manzana letra A, polígono 2º, con frente a la calle Llobregat, número tres. Tiene forma rectangular y ocupa una superficie de seiscientos metros cuadrados, equivalentes a quince mil ochocientos ochenta y dos palmos cuadrados. LINDA a la derecha entrando Norte, en línea de treinta metros, con la parcela número cuatro, al fondo Oeste, en línea de veinte metros, con la parcela número uno, y a la izquierda Sur, en línea de treinta metros, con la parcela número dos.” REFERÈNCIA CADASTRAL: 8331110DG7383S0001TF
Fotografia
Valoració 44.248,00
Càrregues cap
Tipus 44.248,00