www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent
Subhastes de béns embargats
imatge transparent

res
Relació de béns embargats per fer subhasta
Subhasta d'un local comercial a Lloret de Mar
Subhasta d'un plaça de parking a Blanes
Subhasta d'un solar a Anglès
res
Normes de gestió i de participació en subhastes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018

imatge transparent

Vendes directes: presentació d’ofertes a l’oficina central del Servei

imatge transparent
imatge transparent
En què consisteix la venda directa?

La venda directa és una forma de venda dels béns embargats quan no han estat adjudicats en la subhasta o, si bé han estat adjudicats, no s’han pagat els preus d’adjudicació oferts.

Aquesta modalitat conclou, com a màxim, al cap de sis mesos comptats des de la data de celebració de la subhasta.

Les diferències més significatives amb les subhastes són:

  • No hi ha un acte públic.
  • Funciona per ofertes presentades per escrit.
  • No cal constituir un dipòsit de garantia si no es diu expressament.

Pel que fa al preu mínim d’adjudicació, si la venda directa s’anuncia després de la primera licitació, el preu mínim serà preceptivament el tipus de subhasta en la primera licitació. Si la venda directa s’anuncia després de la segona licitació, no hi haurà preu mínim. No obstant això, si la Mesa de Subhasta estima que la diferència entre el valor assignat als immobles per taxació i el preu ofert per qualsevol persona interessada és desproporcionada, per tal de no afavorir l’enriquiment injust del comprador en perjudici del venedor pot declarar inadmissible l’oferta i no accedir a la formalització de la venda. Indicativament, es fixa el 50% del tipus de la primera licitació com a oferta admissible en les vendes per gestió directa quan les subhastes haguessin resultat desertes en primera i segona licitació.

Finalment, el resultat de la venda directa es comunicarà mitjançant correu certificat a tots aquells que hagin presentat ofertes.


Què he de fer per participar en una venda directa?

L’interessat ha de presentar un sobre tancat (icona word,icona pdf  ) amb la fotocòpia del seu DNI i la sol·licitud (icona word,icona pdf  ) per participar en la venda directa, en què consigni la quantitat que ofereix pel bé. L'import ofert haurà de cobrir l'import mínim d'adquisició.

Al contrari que en les subhastes no hi ha oferiment d’imports subjectes a trams. En la modalitat de venda mitjançant la gestió i adjudicació directa, el preu ofert serà el preu de l’adjudicació en el cas de ser l’oferta més alta presentada.

Com i quan he de presentar una oferta en sobre tancat per participar en la venda directa?

S'ha de presentar el sobre tancat a qualsevol de les oficines del Servei de Gestió Tributària, des de l'endemà de la data de la celebració de la subhasta que va quedar deserta i fins a la data límit per a la presentació d'ofertes que s’assenyala en cada bé o lot. Malgrat això, la Mesa de subhasta podrà prorrogar l'esmentat termini fins a un màxim de sis mesos, en el supòsit que en el termini prèviament establert no s'hagin presentat ofertes o les presentades, a judici de la Mesa, no compleixin els requisits econòmics suficients.

El sobre haurà de contenir una fotocòpia del DNI i la sol·licitud (icona word,icona pdf  ) per participar-hi, amb indicació de l’import de l’oferta que feu i la resta de les dades corresponents, que trobareu en la relació de béns embargats per fer subhasta o venda directa d’aquest web.

L’oficina del Servei registrarà el sobre i estendrà el resguard de la presentació de l'oferta, el qual quedarà en el vostre poder perquè pugueu acreditar que vau presentar l’oferta.

L’adjudicatari del bé o lot serà qui hagi ofert la quantitat més alta, i haurà de pagar el preu ofert o el preu d'adjudicació. L’ingrés s'haurà de fer en el mateix acte o dins dels 15 dies hàbils següents, mitjançant xec bancari o taló conformat nominatiu a nom del Consell Comarcal de la Selva. En el cas de no rematar (pagar el preu d'adjudicació) dins d’aquest termini, l'adjudicatari no rematant perdrà l'import del seu dipòsit, restant a més obligat a rescabalar l'Administració pels perjudicis que poguessin derivar-se de la ineficàcia de l'adjudicació.

 

Com puc obtenir el sobre i la sol·licitud de participació en la venda directa?

Podeu descarregar tant el sobre com la sol·licitud de participació en venda directa, en què indicareu la vostra oferta.

  • Descarregar el sobre tancat per participar en una venda directa (icona word,icona pdf  )
  • Descarregar la sol·licitud per participar en una venda directa (icona word,icona pdf  )

A les oficines del Servei de Gestió Tributària també us poden imprimir aquests sobres i sol·licituds.

Resumint, què he de fer per participar en el procediment de venda directa mitjançant oferta presentada a l’oficina central del Servei de Gestió Tributària?

  • Descarregueu la sol·licitud per participar-hi. (icona word,icona pdf  ).
  • Descarregueu el sobre corresponent (icona word,icona pdf  ).
  • Empleneu ambdós documents amb les dades necessàries que trobareu en la fitxa del bé que us interessa.
  • Poseu la sol·licitud amb la indicació de la vostra oferta dins del sobre, junt amb la fotocòpia del vostre DNI, i tanqueu-lo.
  • Adreceu-vos a l’oficina central del Servei de Gestió Tributària dins dels terminis corresponents i presenteu el sobre amb la vostra oferta.
imatge transparent